ศรีสะเกษ !! จัดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal

ศรีสะเกษ !! จัดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal

ศรีสะเกษ !! จัดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal พร้อมทั้งมอบโล่ เกียรติบัตรให้แก่ครูดีศรีอนุบาล ศิษย์ดีศรีอนุบาล ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรผู้มาปฏิบัติงานเช้า และบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา โดยมี นายธเนศ เครือรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พระครูวิจิตรสุนทรธรรม รองเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 1 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2511 นับรวมเป็นระยะเวลา 52 ปีแล้ว ปัจจุบัน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น ป.6 มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,482 คน แบ่งเป็น 96 ห้องเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 285 คน จัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ประกอบด้วย โครงการ English Program (EP) โครงการ Advance Program (AP) โครงการ Intensive English Program (IEP) โครงการ Chinese Program ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงผู้มีอุปการคุณในการก่อตั้ง ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณชน
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในงานนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันจากคนที่มีสายเลือดอนุบาลศรีสะเกษ ตนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ สามารถผลักดันงานต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง 52 ปี ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ชุมชน ผู้บริหารและข้าราชการครู ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญา ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ร.ร.ให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นส่วนสนับสนุนให้ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ มีชื่อเสียง เป็น ร.ร.ยอดนิยมที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และก้าวไปสู่ ร.ร.มาตรฐานสากล ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโชคดีของลูกหลานชาวศรีสะเกษ ที่โรงเรียนแห่งนี้ช่วยพัฒนาบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ ทัดเทียมกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วไป ตนขอแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนทำให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม