กาญจนบุรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบวัฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก ประจำปีการศึกษา 2563

กาญจนบุรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบวัฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก ประจำปีการศึกษา 2563

กาญจนบุรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบวัฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานมอบวุฒิบัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ,นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอพนมทวน กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ของอำเภอท่ามะกา,นายอรรถพล สิทธิวิไล นายกเทศมนตรีตำบลลูกแก กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและนางสุนันท์ วรรณอุณกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแก กล่าวแนะนำโรงเรียนผู้สูงอายุและนำร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ตลอดจนนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย,คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา,คณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษากันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลูกแกขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 โดยมีการประชาคมของผู้สูงอายุในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ยั่งยืน เกิดสุขภาพที่ดีด้านร่างกาย จิตใจ ก่อให้เกิดความพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในยุค 4.0 ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจว่าตนเองยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมของสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ครัวเรือนและเป็นการสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง โดยโรงเรียนผู้สูงอายุได้ดำเนินงานตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยโดยการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่ปี2560-ปี2563 จำนวน 3 รุ่น และในแต่ละรุ่นจะเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ครบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจบการศึกษาตามระเบียบของโรงเรียนที่กำหนด โดยครั้งนี้มีผู้จบการศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 รวมทั้งสิน 82 คน

ในด้านของนายอรรถพล สิทธิวิไล นายกเทศมนตรีตำบลลูกแก กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลลูกแกได้ดำเนินการตามนโยบายกรมกิจการผู้สูงอายุในการจัดตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะประเด็นการเตรียมพร้อมเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมสนับสนุนการให้การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้สูงอายุที่เข้ารับการศึกษาจะได้วิชาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การส่งเสริมด้านต่างๆให้กับผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการเป็นจิตอาสาพัฒนาและมีส่วนร่วมในท้องถิ่น,ส่งเสริมโครงการผู้สูงอายุยึดหลัก 5 สุขในยุค4.0 ,การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย ,การส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ กระถางปูนปั้น งานสาน พวงกุญแจจากเชือกมัดฟาง,กระเป๋าผ้าทอมือ ,เปลโบราณ ,ธูปหอม,ขนมไทย,น้ำสมุนไพร,การเรียนผูกผ้าและการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น./
////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม