เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย คัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั้ง 64 จังหวัด เรียกร้องให้สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่อัปยศของคณะกรรมการ สกสค.

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย คัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั้ง 64 จังหวัด เรียกร้องให้สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่อัปยศของคณะกรรมการ สกสค.

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย คัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั้ง 64 จังหวัด เรียกร้องให้สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่อัปยศของคณะกรรมการ สกสค.
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ทำการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(ชป.ศก.) เป็นธานประชุมคณะกรรมการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจรณาลงมติยื่นหนังสือคัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและบุคคลใกล้ชิด
นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงาน สกสค.จังหวัด เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละจังหวัด ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทารการศึกษาพ.ศ.2546 นั้น ผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัด ตามเจตนารมณ์ หลักการและธรรมเนียมปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่หรือเคยรับราชการในจังหวัดนั้นมาก่อน เนื่องจากมีความใกล้ชิด และรู้จักบริบทของจังหวัดนั้นๆเป็นอย่างดี แต่ในการสรรหาครั้งนี้ มีผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สกสค. ที่มิเคยปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นๆ เช่น ผู้ได้รับการสรรหาส่วนมากเป็นเพื่อนสนิท เป็นเครือข่ายของ ผู้บริหารสำนักงานสกสค.และพวกพ้องที่มีอำนาจในการพิจารณาสรรหา บางคนเป็นญาติ เป็นเพื่อนลูกชาย ลูกน้องเก่า ซึ่งน่าจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เชื่อได้ว่ามีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง โดยมีการแลกเปลี่ยน ต่างตอบแทน ในตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัด รวมทั้งสงสัย มีข้อสังเกตว่า อาจมีการให้สินทรัพย์เป็นของกำนัลแก่ผู้มีอำนาจในการสรรหา ครั้งนี้ สิ่งที่น่าละอายและเคลือบแคลงสงสัยยิ่งของสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.ก็คือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็น ผ.อ.สกสค.จังหวัดเป็นผู้อยู่ หรือเคยทำงานอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วม 30 คน ข้อมูลและเหตุผลเหล่านี้ เป็นการกระทำที่ขัดกับหลักธรรมาภิบาล ไม่น่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ เพราะเป็นผู้จัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลายแสนคนทั่วประเทศ แต่กลับละเลยหลักธรรมาภิบาลและทำลายขวัญและกำลังใจเสียเองอีกด้วย
*******************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

ร้องทุกข์ ร้องเรียน