ภูเก็ต-ประชุมประจำเดือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอถลาง ที่ 3 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้การอำนวยการของ
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ โรมินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอถลาง นายชัยพร ยังจีน ปลัดป้องกันอำเภอถลาง และ สมาชิก อส., อส.สำรอง ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอถลาง ที่ 3 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม