จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน

วันนี้ 5 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เวทีใหญ่โซนนิทรรศการงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย ให้ผืนดิน” โดยมี นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ

จังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ณ โซนนิทรรศการฯ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านดิน และการพัฒนาการเกษตร ในแนวคิด “Keep Soil Alive Protect Soil Biodiversity: รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย ให้ผืนดิน” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือและสร้างเครือข่ายมากขึ้น มีการสงวนรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้ลูกหลาน ที่มีความเชื่อมโยงถึงความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความหิวโหย ให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับมลพิษทางดิน ที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางอาหาร สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ ความเป็นมาของวันดินโลก วิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำหรับความเป็นมาของวันดินโลก เนื่องจากทางวงการปฐพีวิทยานานาชาติ โดย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติคน (UN) ได้มีฉันทานุมัติ เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็น “วันดินโลก” เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และได้กราบทูลขอ พระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันดินโลก ซึ่งถือว่าเป็น “วันดินโลก” อย่างเป็นทางการ ในระดับสากลเป็นครั้งแรกอีกด้วย ประเทศไทยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้นมา./
///////////////////////////////////

ปรีชา ไหลวารินทร์/กาญจนบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม