กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่ง กรมชลประทาน เร่งวางแผนส่งน้ำจาก 3 เขื่อนใหญ่ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานกลาง ได้ทำนาปรังในฤดูแล้งปี 63/64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่ง กรมชลประทาน เร่งวางแผนส่งน้ำจาก 3 เขื่อนใหญ่ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานกลาง ได้ทำนาปรังในฤดูแล้งปี 63/64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่ง กรมชลประทาน เร่งวางแผนส่งน้ำจาก 3 เขื่อนใหญ่ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานกลาง ได้ทำนาปรังในฤดูแล้งปี 63/64 เน้นการส่งน้ำแบบรอบเวรอย่างประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกลาง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด) ว่า ปัจจุบัน (5 ธ.ค. 63) เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1,586 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การ 1,007 ล้าน ลบ.ม. ได้กำหนดแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 63/64 จำนวน 645 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ประมาณ 115 ล้าน ลบ.ม. และจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรไว้ 530 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติร่วมกันเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 ให้ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 63/64 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ชลประทาน 263,445 ไร่ ประกอบไปด้วยอำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

 

ด้านเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ประมาณ 982 ล้าน ลบ.ม. (49 %) น้ำใช้การ 882 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำปาว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 63/64 ไว้ประมาณ 440 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่าง ๆ 190 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 250 ล้าน ลบ.ม. ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเขื่อนลำปาว ในเขตอำเภอเมือง อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 120,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีแผนส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคและการประปาให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง (ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี) อีกประมาณ 103 ล้าน ลบ.ม.ด้วย

สำหรับเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 156 ล้าน ลบ.ม. (95 %) มีน้ำใช้การ 119 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งไว้ประมาณ 95 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 40 ล้าน ลบ.ม. และสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 63/64 จำนวน 55 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ประมาณ 27,645 ไร่ โดยจะเริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

 

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามการส่งน้ำในระบบชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

**************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 ธันวาคม 2563
พิสิษฐ์รื่นเกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม