พังงา ผลักดัน ด่านทับกำ ยกระดับเป็นด่านตรวจมาตรฐานถาวร

พังงา ผลักดัน ด่านทับกำ ยกระดับเป็นด่านตรวจมาตรฐานถาวร

พังงาผลักดัน ด่านทับกำ ยกระดับเป็นด่านตรวจมาตรฐานถาวร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมในครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 ของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการค้าประเวณี ด้านแรงงาน ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มีการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่างเครือข่ายสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา
นายไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า ได้เสนอในที่ประชุมให้ปรับยกระดับ ด่านทับกำ หมู่ที่ 4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า เป็นด่านตรวจมาตรฐานถาวร และโครงการมอบป้าย ปลอดการค้ามนุษย์ ให้สถานประกอบการ ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง ท่านผู้ว่าฯได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดพังงารับไปดำเนินการ

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าว จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม