ฉก.ทพ.48ร่วมใจ ซ่อมแซมบ้านให้ไทยพุทธยากไร้ในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ สู่สวรรค์สันติสุขชายแดนใต้”

ฉก.ทพ.48ร่วมใจ ซ่อมแซมบ้านให้ไทยพุทธยากไร้ในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ สู่สวรรค์สันติสุขชายแดนใต้”

ฉก.ทพ.48ร่วมใจ ซ่อมแซมบ้านให้ไทยพุทธยากไร้ในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ สู่สวรรค์สันติสุขชายแดนใต้”

พ.อ.เอกพล เลขนอก มอบหมายให้ ร.ท.วิรุจ นพรัตน์ ผบ.ร้อย.ทพ.4814 พร้อม ชป.รปภ.วัดรัตนานุภาพ และชุดช่าง ร่วมกับ ชคต.โต๊ะเด็ง กองกำลังประจำถิ่น ดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับ นางอุไรวรรณ สิมศิริวงษ์ ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่143/1 หมู่1 บ.โต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ฉก.ทพ.48 ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ และได้มอบหมายให้ ร้อย ทพ.4814 ลงพื้นที่คัดเลือกบ้านที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ และได้เล็งเห็นว่าบ้านของ นางอุไรวรรณ สิมศิริวงษ์ อายุ 83 ปี เป็นหญิงหม้าย มีบุตร 5 คน มีรายได้ต่อเดือน 800 บาท ซึ่งได้จากเงินผู้สูงอายุ และไม่มีรายได้อื่นๆ สมควรได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งได้สนับสนุนชุดช่าง และ ชุด รปภ. และส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน ให้นางอุไรวรรณ สิมศิริวงษ์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจ และมีแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพ ออกนอกพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธ ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ที่จะไม่อพยพออกนอกพื้นที่ โดยเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการล้วนมีฐานะยากจน และไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน หน่วยงานราชการต่างก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมสนับสนุนงบประมาณ และชุดช่าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในกับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่

 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม