ราชบุรี – จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ราชบุรี – จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ราชบุรี – จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค.63 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานได้จัดกิจกรรม รับชมการถ่ายทอดสดจากสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง เป็นคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประทศไทย) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

โดยภายในกิจกรรม จังหวัดราชบุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่มีผลประเมิน 85 คะแนนขึ้นไปอยู่ในระดับ A ซึ่งมี 8 หน่วยงานที่ได้รับ คือ จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

โอกาสนี้ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดราชบุรี พร้อมได้กำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 เพิ่มจำนวนหน่วยงานให้อยู่ในระดับ A มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับบริการหน่วยงานภาครัฐได้ประโยชน์สูงสุด

/////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม