มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “Sisaket Mini – Half Marathon 2020”

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “Sisaket Mini – Half Marathon 2020”

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “Sisaket Mini – Half Marathon 2020”
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโครงการ “Sisaket Mini – Half Marathon 2020 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 04.00–10.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำจังหวัดศรีสะเกษ) แบ่งการจัดการแข่งขันเป็น เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย /หญิง (VIP) ค่าสมัคร 1,000 บาท ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย / หญิง ค่าสมัคร 300 บาท วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.1 กิโลเมตร ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย / หญิง (VIP) ค่าสมัคร 1,000 บาทประเภทบุคคลทั่วไป ชาย / หญิง ค่าสมัคร 500 บาท วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย / หญิง (VIP) ค่าสมัคร 1,000 บาทประเภทบุคคลทั่วไป ชาย / หญิง ค่าสมัคร 700 บาท มีผู้สมัครทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 1,675 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

กีฬา สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม