นครนายก – พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯวิทยาลัยเทคนิค

นครนายก – พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯวิทยาลัยเทคนิค

นครนายก – พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ

ที่ห้องประชุมหลวงบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยแบ่งออกเป็น 7 ชั้นตรา ได้แก่ ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก นางจิรวัฒนา แสนขาว นางสาววัฒนา พลวิชัย นางอุทัยรัตน์ สุริยะ นายเรวัตต์ หน่ายมี นายไมตรี ไชยชมพู นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์ นายภูริศักย์ จตุพศ นายสุชาติ เฮ็งฉุน ว่าที่ ร.ต.โสธร จันทร์ประมูล และว่าที่ ร.ต.สุขุม เขตรเขื่อน ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย นางสาวนิภาพร แจ่มเสียง นางสุภาภรณ์ ระงับทุกข์ นายศักดิ์วิชิต มั่นคง และนายสมเดช เจริญสุข ชั้นตรา ตริตาภรณ์ช้างเผือก นางสาวยุวดี บุตรวงษ์ และนางสาวสุภาภรณ์ ระงับทุกข์ ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย นางสาวยุวดี บุตรวงษ์ นางธนิสรา กัณฑวงษ์ นางพัชรา ศรีคำ นางสาวปาลีรัตน์ แดงดี นางสาวศิริกัลยา คำนนท์ นางอนัญพร อุดมเวช นายภควัชร์ ใจรุ่ง นายวสันต์ กาหล่ำ นายศักดิ์วิชิต มั่งคง นายสมเดช เจริญสุข และนายอาคม นาคน้อย ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก นายจรูญ สีตา ส.ต.อาทิตย์ ชไมพรเลิศสกุล นางสุวิญญา จักรกลจันทร์ และนายจักรกฤษณ์ เมฆสุวรรณ์ ชั้นตรา จัตุรภาภรณ์มงกุฎไทย นายสุรสิทธิ์ พิมโยธา และเหรียญจักรพรรดิมาลา นายเกษม ศรีนาคา นางณัฐชรินทร์ หวันทา นางมยุรี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นางสาวราตรี เพียสีนุย นางสาวสุกัญญา เป็นสุข นางอุทัยรัตน์ สุริยะ นายประทีป ระงับทุกข์ นายภูริศักย์ จตุพศ และว่าที่ ร.ต.สุขุม เขตรเขื่อน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม