จังหวัดอุตรดิตถ์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขบริการประชาชนอำเภอบ้านโคก

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขบริการประชาชนอำเภอบ้านโคก

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขบริการประชาชนอำเภอบ้านโคก
เมื่อเวลา 09.00 น.ของ วันที่ 16 ธ.ค.63 ที่สนามกีฬาภูเวียง หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายจริญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์นายอำเภอบ้านโคก เหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโคก สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่พระองค์ทรงจัดตั้ง “มูลนิธิ พอ.สว.” ขึ้น และจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 22 เมื่อปี พ.ศ.2513


โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม นับเป็นการให้บริการเชิงรุกด้านต่าง ๆ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย แนะนำการตรวจเต้านมตนเอง(คัดกรองมะเร็งเต้านม) คัดกรองสารเคมีในเกษตรกรพร้อมให้สุขศึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการ ยังมีบริการตัดผม ปรึกษาเรื่องราวความเดือดร้อน แจกพันธ์กล้าไม้การเกษตร และบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ และเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งได้มีการมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร พอ.สว. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ควบคู่กับการออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกด้าน มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการเป็นจำนวนกว่า 500 คน
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม