ปปช.ภาค3 อบรมเครือข่ายสมาชิ ก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตภาค3ในหัวข้อการจัดซื่อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและวิธีการตรวจสอบ

ปปช.ภาค3 อบรมเครือข่ายสมาชิ ก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตภาค3ในหัวข้อการจัดซื่อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและวิธีการตรวจสอบ

ปปช.ภาค3 เปิดอบรม เครือข่ายสมาชิ ก STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตภาค3ในหัวข้อการจัดซื่อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและวิธีการตรวจสอบ

เมื่อเวลา9.00น.นายศุภชัย ไชยหงษ์  ผู้ อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดสุริ นทร์ เป็นตัวแทน นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐผู้ ช่วย

เลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค3เปิดการโครงอบรมสมาชิกSTRONG(จิตพอเพียงต้านทุจริ ต ณ.โรงแรมทองธารินทร์

จังหวัดสุรินทร์ โดยมีสมาชิกสตรองในเขต ปปช.ภาค3เข้ าอบรมในครั้งนี้จำนวน300คน

ซึ่งมีการบรรยายให้ ความรู้เรื่องกฎหมายปปช.ที่ควรรู้ และการบรรยายให้ ความรู้ เรื่องแนวทางการตรวจสังเกตการณ์

เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐโดย”นายอดุลย์  วันดี ”ผู้ อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดยโสธรซึ่งมีนายฉัตรชัยวงค์  ชูเลิศผู้ อำนวยการนสพ.แผ่นดินไทยโพสต์ ร่วมบรรยายในด้านการปัติบัตการจริ งในภาคสนามจริงและนายฐานันดร สุจินพรัหมเจ้าของเพจคุ่ยแข่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือEbiddingก็โกงได้ ?

นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสานักงาน ปปช.จังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนผู้ ช่วยเลขาคณะกรรมการปปช.ภาค3กล่าวว่าในในปัจจุบันปัญหาการคอรับชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีแนวโน้มทวี ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบว่า

เกลือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทยเกี่ยวพันกับวิธีชีวิตรูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้ มทวีความซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นการทุ จริตเชิงนโยบายมากขึ้นมี กระบวนการแก้ กฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องการใช้ อำนาจ และอิธิพลในการแซกแซงกลไกลทางกฎหมายหรือกลไกลในกระบวนการยุติธรรมการทำลายการตรวจสอบอำนาจรัฐเป็นต้น

อนึ่งในการจัดทำโครงการนี้หวังว่าผู้ ทีเข้าร่วมอบรมจะได้ ประโยชน์เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ และมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ปปช.และแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ ด้วยโมเดล  STRO(สตรอง)และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและของส่วนรวมออกจากกันได้ อย่างชัดเจนและขอฝากให้ ผู้เข้าอบรม

ทุกๆท่านเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐให้ เกิดความโปร่งใสซึ่งทุกๆท่านถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการดำเนินงานของภาครัฐและขอให้ ทุกๆท่านได้ นำข้อมูลที่ได้ รับจากวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการป้องกันการทุ จริตไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของท่านเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม