กาญจนบุรี หน.อช.ไทรโยค นำนโยบายยกกำลัง 2 บวก 4 สนองนโยบายรัฐบาล- รมว.ทส.เพิ่มความปลอดให้ นทท.เป็น 2 เท่า ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้

กาญจนบุรี หน.อช.ไทรโยค นำนโยบายยกกำลัง 2 บวก 4 สนองนโยบายรัฐบาล- รมว.ทส.เพิ่มความปลอดให้ นทท.เป็น 2 เท่า ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้

กาญจนบุรี หน.อช.ไทรโยค นำนโยบายยกกำลัง 2 บวก 4 สนองนโยบายรัฐบาล- รมว.ทส.เพิ่มความปลอดให้ นทท.เป็น 2 เท่า ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้

วันนี้ 19 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ระบุถึงปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วยความตระหนักและมีการปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพจึงจะสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น การดำเนินงานในปี 2564 การบริหารจัดการงานทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จึงต้องขับเคลื่อนงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนงานใหม่ให้ดีขึ้นโดยยึดนโยบายของรัฐบาลและนโยบายยกกำลัง 2 บวก 4 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับการยกกำลัง 2 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้และมีศักยภาพหรือสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย เพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณ์มุ่งการประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่สนใจงานทรัพยากรป่าไม้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น Application และ Platform

โดยบวก 4 นั้น หมายถึง บวกที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บวกที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน บวกที่ 3 คือ แสวงหาความรู้ตามหลักวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี และ บวกที่ 4 คือ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างองค์ความรู้ของตนเองในหลายๆ มิติ รวมไปถึงการติดตามเทคโนโลยี ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ซึ่งขอให้นำทุกสิ่งมารวมเป็น ทส. หนึ่งเดียว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

อุทยานแห่งชาติไทรโยค จึงได้สนองถึงนโยบายดังกล่าว โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่จะต้องมีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยเพิ่มเติมหลัก 4 ข้อ ตามนโยบาย เพื่อประโยชน์ของนักท่องเที่ยวในการได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยและการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นสองเท่า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้./
////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม