พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เรื่อง งดจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี

พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เรื่อง งดจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี

กาญจนบุรี งดจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี

วันนี้ 24 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ได้ออกประกาศคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เรื่อง งดจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี และให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยระว่า ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีก ในกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัด ทั้งด้วยจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 22 จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวัง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัดหลายจังหวัดจึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 อีกทั้งคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) เห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคม ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ของวัดต่างๆ

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรให้คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี (ธรรมยุต) ดำเนินการ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้วัดฯงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หากไม่สามารถเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3. ขอให้พระภิกษุ สามเณร เมื่ออกปฏิบัติศาสนกิจ เช่น ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ รับบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆ ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
4. หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ขึ้นสูง ไอ เจ็บหน้าอก ให้พบแพทย์ รักษาตนอยู่ภายในที่พำนัก และแจ้งเจ้าคณะปกครองเพื่อทราบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น หรือติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หมายเลข 1422 เพื่อรับข้อมูลและความช่วยเหลือ./
//////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม