ศรีสะเกษ!!พระอาจารย์โชติ มอบลำโพง-สายเคเบิ้ล เพิ่มประสิทธิภาพหอกระจายข่าวชุมชน

ศรีสะเกษ!!พระอาจารย์โชติ มอบลำโพง-สายเคเบิ้ล เพิ่มประสิทธิภาพหอกระจายข่าวชุมชน

ศรีสะเกษ!!พระอาจารย์โชติ มอบลำโพง-สายเคเบิ้ล เพิ่มประสิทธิภาพหอกระจายข่าวชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานพัฒนาสังคม) ได้เป็นประธานมอบสิ่งของประกอบด้วย สายเคเบิ้ลลำโพงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จำนวน 1,600 เมตร พัดลมตั้งพื้นขนาด 21 นิ้ว หลอดไฟ และเสื่อ เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะภายในศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแคน มูลค่ากว่า 15,000 บาท โดยมี นางสุธาสินี แคนดา ผู้ใหญ่บ้านหนองแคน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนบ้านหนองแคน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการจากสถานีวิทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ อย่างทั่วถึง ต่อไป
***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม