ศรีสะเกษ!!ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโควิด 19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ศรีสะเกษ!!ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโควิด 19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ศรีสะเกษ!!ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโควิด 19 ช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโยบายการป้องกัและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายบุญประสวศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวงานราย และนายสำรวย เกษกุล และนายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ เข้าร่วมรับทราบนโยบาย ทั้งนี้เพื่อคณะกรรมการโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุกในการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนให้ซัดเจนตามอำนหน้ที่ บทบาท และภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโควิด19 โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการระวังป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีจุดตรวจหลักเทศกาลปีใหม่ จำนวน 38 จุด มีคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 8 โชน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” โดยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุกในการดำเนินการ มีขั้นตอนให้ชัดเจนตามอำนาจหน้าที่ บทบาท และภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในระดับพื้นที่ให้จัหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้ดูแลประขาชน ใช้กลไกลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัตเป็นศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ให้อำเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองท้องถิ่นและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ทั้งปี โดยเน้นการบริหารจัดการให้เป็นระบบให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ความเร็ว ดื่มแล้วขับและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานร่วมกันโดยให้เพิ่มความแข็งขันในมาตรการความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย การเตรียมความพร้อมหลังการเกิดอุบัติเหตุ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้รถใช้ถน รวมทั้งให้ความสำคัญในการฝระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการระวังป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และให้อำเภอแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ประสานการดำเนินการกับผู้บริหารองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ในการตั้งด่านชุมชน โดยเน้นตรวจ เวลา 06-24.00น. ทุกวัน โดยใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัต เพื่อเฝ้าระวังตรวจตรา ป้องปรามและตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติหตุหาถน อาทิ ดื่มแล้วขับ ขับรถร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น โดยขอความร่วมมือจากนายอำเภอทุกอำเภอให้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ด้วย

***********


ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม