เลย-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่ อ.นาด้วง

เลย-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่ อ.นาด้วง

เลย-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่ อ.นาด้วง
อ.นาด้วง จ.เลย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยหนาว 200 ผืน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 ม.ค. 2564 ที่ศาลาประชาคมอำเภอนาด้วง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่ อ.นาด้วง จ.เลย จำนวน 200 ผืน โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบก.มณฑลทหารบกที่ 28 และ รอง ผอ.กอ.รมน.(ท) จ.เลย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนมาก

ด้านนายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอนาด้วง กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอนาด้วง จ. เลย ว่า อ.นาด้วง มีประชาขนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยเฉพาะผู้ยากไร้ขาดแคลน ผู้สูงออายุ ผู้พิการ และผู้ไร้ผู้อุปการะ จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวปี 2564 rพบว่ามีประชาชนที่ขาดแคลนจำนวนกว่า 4,718 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ 2,036 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 122 คน ผู้พิการ 724 คน ผู้มีรายได้น้อย 1,836 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วและจะได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนตามระเบียบของทางราชการต่อไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน 3,000 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม————-/———-บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม