ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการนำพระทัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี กรมราชทัณฑ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการนำพระทัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี กรมราชทัณฑ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการนำพระทัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี กรมราชทัณฑ์

วันนี้ 25 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสัการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เพื่อประกอบพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการนำพระทัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี กรมราชทัณฑ์ โดยมี นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงาน และ ผู้ต้องขังเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ตามที่พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

โดยในปัจจุบัน การฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ได้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน เป็นผู้ต้องขังจำนวน 297 รวมทั้งสิ้นจำนวน 305 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่ขนาดจริง มีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ขั้นตอนที่ 3

การสรุปและการประเมินผล ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากนี้แล้ว ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป./
//////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม