ศรีสะเกษมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังหิน

ศรีสะเกษมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังหิน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณบ้านเลขที่ 93 บ้านหนองตาพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังหิน โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และนายอนุสรน์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอวังหิน เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 23.30 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 02.30 น. ได้เกิดอัคคีภัยบริเวณบ้านหนองตาพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายด้วย โดยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง (บ้านเลขที่ 93) มูลค่าความเสียหาย 604,000 บาท และเสียหายบางส่วน 1 หลัง (บ้านเลขที่ 94) มูลค่าความเสียหาย 15,000 บาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน 5 คน เป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เป็นบ้านของนายพุ้ย ดวนใหญ่ อายุ 68 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน และที่ได้รับความเสียหายบางส่วนเป็นบ้านของนางละมัย ชาญชิต อายุ 72 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้ประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้ คือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท และบ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 2,000 บาท พร้อมสิ่งของ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งสองหลัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท และบ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 2,000 บาท และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของสำรองจ่ายเครื่องนุ่งห่มด้วย ทั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป


***********
ข่าว /ภาพ … บุญทัน ศรีสะเกษ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม