เขื่อนสิริกิติ์​อุตรดิตถ์​ จัดเสวนาให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์​อุตรดิตถ์​ จัดเสวนาให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์​อุตรดิตถ์​ จัดเสวนาให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน

เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อขส-2.) กล่าวรายงาน มีนายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน การประปานครหลวง หน่วยงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สื่อมวลชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ประชาชนผู้ใช้น้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นเวทีรับทราบข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564” โดย นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน การบรรยายเรื่อง “พ.ร.บ. น้ำ” โดย นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคเหนือ” โดย นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ กฟผ. การนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำ เรื่อง “โคกหนองนาโมเดล” โดย นางสาวกุล ปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน และเรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำอย่างมีระบบ และคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” โดย นายเพชร ไชยวงศ์ กำนันตำบลป่าแลวหลวง การนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่กลางน้ำ เรื่อง “เขื่อนสิริกิติ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอำเภอท่าปลา” โดย ทีมศึกษาประวัติศาตร์ท่าปลา ร่วมกับพัฒนาการอำเภอท่าปลา และการบรรยายเรื่อง “ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน” โดยผู้แทนกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 นายประเสริฐ ศรีปัญญา ประธานสถานีสูบน้ำจังหวัดพิจิตร นายสมาน กันทา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองจระเข้เผือก และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดนครสวรรค์ นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และนายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ จากชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่าน่าน

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน โดยเขื่อนสิริกิติ์ การจำหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าทอ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ฟักทอง มะเขือเปราะม่วง พริกหยวก เเละข้าวอินทรีย์ จากวัดโปร่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามโครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และในภาคค่ำ เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานสังสรรค์ “ลุ่มน้ำน่านสัมพันธ์” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน

ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม สังคม เกษตร ปศุสัตว์ เศรษฐกิจ