ผู้สมัคร นายก อบจ.แม่ฮ่องสอนเปิดแถลงข่าวหลังอุธรต่อ กกต.

ผู้สมัคร นายก อบจ.แม่ฮ่องสอนเปิดแถลงข่าวหลังอุธรต่อ กกต.

เมื่อเวลา 10.00น ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางนันทิยา วงศ์วาณิชย์ ผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง หลังจากได้เดินทางไปยืนอุธรต่อ นายรัฐเศรษฐ์ ราชไชยยา กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่รับสมัครเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.เนื่องจากย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ 1 ปี โดยนางนันทิยา วงศ์วาณิชย์ กล่าวว่า ตนเองเป็นคนแม่ฮ่องสอนโดยกำเนิด ตั้งใจมาพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง เพื่อมิให้เกิดการเป็นสองมาตรฐาน ย้ายกลับมามีชื่อในทะเบียนบ้านครบ 365 วัน กลับถูกทาง กกต.ประกาศไม่รับสมัครโดยใช้แนวคิดต้องบวก 1 วัน ตัดสิทธิ์ไม่รับสมัคร โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่ต้องการเปิดกว้าง พร้อมโชว์หลักฐานเอกสารการทะเบียนราษฎร์ให้ผู้สื่อข่าวดู

ข้อสมัครของ ส.ส.มีการเปิดกว้าง แต่ของท้องถิ่นกลับจำกัดสิทธิ์ในการตีความ ที่มิใช่ข้อห้าม ซึ่งถ้าเป็น ส.ส.คงมีสิทธิ์เพราะเปิดกว้างไม่ตีความจำกัด ไม่ถูกโต้แย้งแบบท้องถิ่น จนเหมือนกับว่าตนมิได้เป็นคนแม่ฮ่องสอน ทั้งที่เกิดที่นี่ อยู่ที่นี่ กฎหมายเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกฎหมายใหม่ ยังไม่มีความชัดเจนในการตีความ เป็นการลิดรอนสิทธิ์ ไม่เปิดกว้าง ทั้งนี้ในคุณสมบัติเขียนว่า มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งยังต้องมาตีความกันอีกว่าจะต้อง 1 ปีและบวกอีก 1 วันการตีความควรจะกำหนดให้ชัดเจนเลยหรือไม่ที่จะต้องมาตีความให้เกิดข้อขัดแย้งและถกเถียงกันเพราะชาวบ้านไม่ใช่นักกฎหมาย หรือสร้างความไม่ชัดเจนต้องวินิจฉัยต่อไป จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ความสนใจและแก้ไขปัญหาแบบนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองมิให้เกิดความสับสน แตกแยก และวุ่นวายในทุกพื้นที่ อย่างกรณีของแม่ฮ่องสอน จึงขอเรียกร้องว่าควรมีการใช้กฎหมายในการตรวจสอบ มิใช่ให้อำนาจแก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณา และศาลควรเป็นทางออกในการตัดสินเรื่องข้อหมายที่มีการตีความ และมีความเห็นแตกต่าง ข้าพเจ้าจะขอเรียกร้องสิทธิ์ต่อไปในฐานะเป็นคนแม่ฮ่องสอน และย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาครั้งสุดท้ายครบ 365 วันตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์
ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเมือง สังคม