กกต.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน

กกต.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน

กกต.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.ลำพูน และนายก อบจ.ลำพูน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น.
>>นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.ลำพูน) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(นายก อบจ.ลำพูน) ปฎิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
2. สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจล ตามจุดที่กำหนด
3. แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
4. รับบัตรเลือกตั้ง 2 บัตร แบ่งเป็น สำหรับเลือกนายกอบจ. 1 บัตร และเลือก ส.อบจ. อีก 1 บัตร
5. เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย
#บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลขเดียว
#บัตรเลือกตั้ง ส. อบจ. เลือกผู้สมัครได้ หมายเลขเดียว
#หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด สามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
6. นำบัตรเลือกตั้งทั้งสองบัตรที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

>สำหรับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.ลำพูน) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(นายก อบจ.ลำพูน) จะมีเพียงหมายเลขของผู้สมัคร และช่องทำเครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนจดจำหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย
#เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส
# สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444
# สนง.กกต.จว.ลำพูน โทรศัพท์ 0 5352 5620-2 โทรสาร 0 5352 5631

ราชการ