นครนายก – พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

นครนายก – พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

นครนายก – พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก นายวีระ สูญยี่ขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีรับฟังควมคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ วาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยมีนายสุธีร์ รัตนมงคลกุล ประธานคณะกรรมการ เลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีสมาชิกกลุ่มทั้ง 4 อำเภอเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก
ด้วยเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สุขภาพของคนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นส่วนประกอบจำเป็นที่จะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพมีความหมายมากกว่าการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมถึงสุขภาวะทั้งทางกาย ทางใจ ซึ่งประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ สมัชชาสุขภาพคือกระบวนการที่เปิดให้ทุกคนในสังคมที่สนใจเรื่องสุขภาพในทุกมิติมาร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะ เวทีรับฟังความคิดเห็น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายในจังหวัดนครนายก ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม