กอ.รมน. เร่งบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

กอ.รมน. เร่งบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

กอ.รมน. เร่งบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อ
ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
(๒๙ พ.ย. ๖๓) พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้แถลงว่าตามที่ กอ.รมน. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถานการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) นั้น นรม. ในฐานะ ผอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศบค. ยังคงมุ่งเน้นให้ กอ.รมน. ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ในการสกัดกั้นการนำเชื้อจากต่างประเทศ ด้วยการป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างเข้มงวด และให้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ที่กำลังดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ ผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีความพร้อม โดยมี กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมสร้าง การรับรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทาง บริหารสถานการณ์ ของรัฐบาลในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนภายใต้มาตรการด้านการสาธารณสุขและการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ การได้รับความร่วมมือ จากประชาชน ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งคัด
กอ.รมน. จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เดินหน้าต่อไปด้วยการให้การสนับสนุน การดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ และขอให้เชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขและการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลในลำดับต้นๆของโลก อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือ กับประชาชน ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งคัดต่อไป และหากผู้ใดได้รับ ความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่ CALL CENTER 1374 แจ้งเหตุความมั่นคงตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒๙ พ.ย. ๖๓
กอ.รมน. พร้อมมุ่งมั่น บูรณาการ ขับเคลื่อน ประสานงาน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม