ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ !! คัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ !! คัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ !! คัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ทำการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (ชป.ศก.) เป็นธานประชุมคณะกรรมการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจรณาลงมติยื่นหนังสือคัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและบุคคลใกล้ชิด
นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(ชป.ศก.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรรรหา ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด ทั่วประเทศจำนวน 64 จังหวัดและประกาศผลการสรรหา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศ สำนักงาน สกสค. แล้วนั้น มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้ารับการสรรหาและเป็นสมาชิกช.พ.ค./ช.พ.ส.หลายจังหวัดนั้น ตนเห็นว่าการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดในครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและบุคคลใกล้ชิด และชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ไม่เห็นด้วยกับการสรรหา ผอ.สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จะยื่นหนังสือถอดถอนคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสวัสดิการและบุคลากรทางการศึกษา จะยื่นหนังสือต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดค้านการแต่งตั้ง ผอ.สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ ในครั้งนี้ และชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จะร่วมกับสมาพันธ์ สมาคมครูทั่วประเทศและองค์กรเครือข่ายครู 4 ภูมิภาค ในการขับเคลื่อนการต่อสู้จนถึงที่สุด

*******************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน