นายอำเภอพิชัย ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายอำเภอพิชัย ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายอำเภอพิชัย ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจฯ แก่ลูกจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย ที่ว่าการอำเภอพิชัย ชั้น 1 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

“การทำงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นั้น ขอให้ทุกคนได้ศึกษางาน วัตถุประสงค์ หน้าที่ และเป้าหมายของการทำงานให้ชัดเจน และขอให้ทำงานด้วยใจ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน “โคก หนอง นา โมเดล” การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและชาวบ้านอย่างแท้จริง อำเภอพิชัยเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองบ้านเกิดของวีรบุรุษผู้กล้า ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกคนได้ศึกษาและค้นหาชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเรา เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาชุมชน ตลอดจนขอให้ทุกคนได้ค้นหาความเป็นตัวเองในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับผู้คน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนต่อไป “ นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย กล่าว

ในการนี้ นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย มอบหมายให้นางภัศริกา กลิ่นอุดม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย ร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจตามโครงการในพื้นที่อำเภอพิชัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประสบความสำเร็จ โดยภารกิจแรกจะเริ่มจากการวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล การจัดเก็บข้อมูลทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ สนับสนุนให้ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบฯ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปใช้ในการต่อยอด สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม