เดชภูวิส ภักดีสนิท ป้องกันจังหวัดพังงา นำบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา จำนวน 13 นาย เข้ารายงานตัวต่อนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

เดชภูวิส ภักดีสนิท ป้องกันจังหวัดพังงา นำบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา จำนวน 13 นาย เข้ารายงานตัวต่อนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นายเดชภูวิส ภักดีสนิท ป้องกันจังหวัดพังงา นำบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา จำนวน 13 นาย เข้ารายงานตัวต่อนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในนามผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา เพื่อแนะนำตัวและรับโอวาทจากผู้บังคับบัญชา
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้โอวาทว่า ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาใหม่ทุกนายให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน มีจิตอาสา เนื่องจากจังหวัดพังงาไม่มีแนวเขตติดชายแดน ดังนั้นภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจึงเป็นงานด้านการบริการและอำนวยความสะดวดไปพร้อมกับปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การจัดระเบียบสังคม การจับกุมการลักลอบเข้าเมืองคนต่างด้าวผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบการทำประมงผิดกฎหมาย ปราบปรามการเล่นการพนัน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ร่วมกับราษฎร การบริการประชาชน ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และยินดีต้อนรับสมาชิกอาสาใหม่เข้าร่วมทำงานกับทางราชการต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม