ราชบุรี – องคมนตรี ติดตามงานกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี – องคมนตรี ติดตามงานกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี – องคมนตรี ติดตามงานกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 ธ.ค.63 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องพระมหากษัตริย์กับการศึกษาไทย ในโอกาสการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟัง

สำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มี 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง, โรงเรียนรุจิรพัฒน์ และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ปีนี้มีเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี เพิ่ม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสินแร่สยาม โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา พื้นที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีหลายกลุ่มชาติพันธ์ และขาดโอกาสทางการศึกษา

จังหวัดราชบุรีได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาความยั่งยืน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการหลักตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี โครงการราชบุรีวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน โอกาสนี้องคมตรีได้มอบยารักษาโรค หน้ากากผ้า และหนังสือโรงเรียนคุณธรรมให้แก่สถานศึกษาเพื่อนำไปขยายผลสู่เยาวชนในสถานศึกษาต่อไป

/////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม