รองอธิบดีฯ ” เปิดอบรมโครงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของคนพิดาร แก่บุคลากร (กทพ.) ทั่วประเทศ “

รองอธิบดีฯ ” เปิดอบรมโครงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของคนพิดาร แก่บุคลากร (กทพ.) ทั่วประเทศ “

รองอธิบดีฯ ” เปิดอบรมโครงการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของคนพิดาร แก่บุคลากร (กทพ.) ทั่วประเทศ ”

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ท่านอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่บุคลากรในสังกัด (กทพ.) ทั่วประเทศ ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนานก

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวรายงานว่า กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (กทพ.) มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ และดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบทรัพย์ อายัดทรัพย์สิน ดำเนินคดีและบังคับคดี ตามกฎหมาย ว่าด้วยการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และประสานงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติ

กทพ. จึงได้จัดโครงการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการตาม พรบ. พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ความยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ เช่น การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงการบริการด้านอาชีพให้แก่คนพิการ โดยมีบทบัญัติเพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง เช่น การส่งเสริมด้านอาชีพ การส่งเงินเข้ากองทุน การจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการทั่วประเทศ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และเห็นคุณค่าในตนเอง พึ่งพาตนเอง อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคนทั่วไป รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนวทางแก้ไข เพื่อนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการอบรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ได้อย่างเคร่งครัด และถูกต้อง

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
บก.และทีมข่าว นสพ.พลังประชารัฐ
นสพ.อรัญนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม