ศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประบุกด์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล

ศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประบุกด์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล

ศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประบุกด์สู่ “โดก หนอง นาโมเดล
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์รียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชิวิตตมหลักฤษฎีหม่ประบุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านตาเหล็ก ตำบลมืองหลวง อำเอหัวยหับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นปะธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกคต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเป้าหมายมาจากพื้นที่อำเภอห้วยทับทันและอำเภออุทุมพรพิสัย ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนคุณภาพชีวิต จำนวน ๗๒ คน และโครงการจ้างานสร้างรายได้ จำนวน ๓ คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เป็นแกนนำในการพัฒนาและสามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและครูพาทำได้ต่อไป
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรีสะเกษ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจกการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นา โมเดล” ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,434 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1,050 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 384 คน แบ่งการอบรมออกเป็น ๑๔ รุ่นๆ ละ ๕ วัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า “เราจะสีบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห์ วิจัยจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕”นี้

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม เกษตร ปศุสัตว์ เศรษฐกิจ