อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน ที่ศรีสะเกษ

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน ที่ศรีสะเกษ

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน ที่ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พลโทกฤษฎา เริ่มรุจน์ ประธานโครงการใช้พลังงานทดแทน ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำผู้ประกอบกิจการ พนักงานฝ่ายบุคคลและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างกระบวนการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ดำเนินกาฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความข้ใจ ให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจรณาหลักสูตการรับรองค่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการยื่นประเมินเงินสหกองทุนพัฒนาฝีแรงน รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดำเนินงาน และ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนฝีมือแรงงาน ผศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในโอกาสนี้ พลโทกฤษฎา เริ่มรุจน์ ประธานโครงการใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งแผงโซล่าแซลล์ในโรงพยาบาลชุมชน ด้วยนวัตกรรมผสมผสาน ได้มอบแผงโซล่าเซลและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามูลค่า 45,000 บาท ให้แก่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ด้วย
นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้เห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนฝีมือแรงงาน ผศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สถานประกอบกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างกระบวนการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาผีมือแรงงานรวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดำเนินการและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษได้ส่งกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมอบรม 4 คน เพื่อนำไปเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ คือ นายวชิรวิชญ์ โรจน์ทองสุทธ นายวรวุฒิ สุจริต นายประทิน สายเสน และนาย เลิศ นนท์ศิลา ซึ่งทุกคนต่างพอใจที่ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มาบรรยายพิเศษ และยังได้ทราบว่ากรมมีกองส่งเสริม การพัฒนา บริหารกฎหมาย กรมต้องการให้หลักสูตรภูมิภาคสอดคล้องกับส่วนกลาง มีมาตรฐานเหมือนกัน ซึ่งกฏหมายต้องการให้นายจ้างฝึกอบรมลูกจ้างของตัวเอง หากฝึกอบรมลูกจ้างครบ 50 เปอร์เซ็นก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ อบรมแล้วยังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละร้อย และกรมยังมีกองทุนให้กู้จำนวนเงินเกือบ 40 ล้านบาท เงินกู้นี้เป็นทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้คืนแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย นอกจากนี้กรมยังมีเงินช่วยเหลืออุดหนุนแบบให้เปล่า มีหลักเกณฑ์ 10 ข้อ มีข้อหนึ่งที่สำคัญคือสถานประกอบการที่ฝึกพนักงานเกินกว่า70 เปอร์เซ็นต์ คนที่ 71 ขึ้นไปให้หัวละ 200 บาท เป็นเงินให้เปล่าฯลฯและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการมาก
**************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ / จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม