กาญจนบุรี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 แก้ไขปัญหาไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือก ด้วยการให้ราษฎร เข้าทำกินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่มักเกิดปัญหาไฟป่า

กาญจนบุรี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 แก้ไขปัญหาไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือก ด้วยการให้ราษฎร เข้าทำกินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่มักเกิดปัญหาไฟป่า

กาญจนบุรี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 แก้ไขปัญหาไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาช้างเผือก ด้วยการให้ราษฎร เข้าทำกินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่มักเกิดปัญหาไฟป่า

วันนี้ 18 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง.ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.กาญจนบุรี นายไพโรจน์ แก้วเขียว หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ 5 เดินทางมาติดตามความคืบหน้าโครง โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ “คนอยู่กับป่า อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลาย ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมการสร้างจิตสำนึกด้วยกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนร่วมฟื้นฟูป่า เป็นผู้รักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลงกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาคุณชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ราษฎร ครอบครัวละ5 ไร่ จำนวน 30 ครอบครัว ตามมติ ครม 30 มิ.ย 41 และคำสั่ง คสช ที่ 66/57 ในพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม ที่ประสบปัญหาไฟป่าไหม้รุนแรงทุกปี เนื่องจากมีวัชพืชจำพวกหญ้าคา ซึ่งเป็นเชื้อไฟ และอยู่ใกล้ชายแดน ทำให้มีการลักลอบเข้ามาจุดไฟหาของป่าของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน

โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกิน มาร่วมโครงการโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) เกษตรอำเภอสังขละบุรี ในการเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้การปลูกพืชสวน ที่สามารถขึ้นร่วมกันป่าในธรรมชาติอาทิ กาแฟ กล้วย หมาก และไม้สำหรับไว้ใช้สอยประโยชน์ในอนาคต ตามทฤษฎีป่า5ระดับและป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ปลูกผักที่ใช้น้ำน้อย อายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อไว้บริโภคและจำหน่าย รวมทั้งเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในโครงการ รวมทั้งประชาชน หน่วยงาน ที่สนใจ

ขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 3 ผลที่ได้รับตามมาคือลดปัญหาการบุกรุกป่า คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น พื้นที่ป่าและความอุดมสมบูรณ์ของป่าดีขึ้น ที่สำคัญช่วยทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่หายไป ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในพื้นที่ ซึ่งอนาคตจะมีการขยายโครงการนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในพื้นที่ อ.สังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่รัฐต้องทุ่มเททรัพย์บุคคลและงบประมาณในการแก้ไขทุกปี..เสียงนายไพโรจน์ แก้วเขียว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ 5.(สังขละบุรี)
//////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม