กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดมอบผ้าห่มพระราชทานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดมอบผ้าห่มพระราชทานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดมอบผ้าห่มพระราชทานให้กับนักเรียนด้อยโอกาสยองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ 21 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประมอบผ้าห่มพระราชทาน ณ.อาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีธนณัฐฏ์ สีสันต์ นายอำเภอพนมทวน กล่าวต้อนรับ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กล่าวรายงานภาพรวมของโรงเรียน รวมทั้งนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี,นางกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาด คณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบผ้าห่มพระราชทาน กล่าวให้โอวาทและ มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเดินทางกลับ

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 988 คน ข้ราชการครูและพนักงานราชการ 66 คน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 21 คน จัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่บริการในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม ในปีการศึกา 2563 ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สิ่งของพระราชทานผ้าห่มกันหนาว 375 ผืนและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้นักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ชั้นประถมศึกษษปีที่ 4,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 382 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะมุ่งมั่น ร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราดำริ มาปฏิบัติและจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อให้ผู้เรียนสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน โดยจัดให้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาและสามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
//////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม