ดร กัลยาณี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมอบวุฒิบัตรสาขานวดไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

ดร กัลยาณี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมอบวุฒิบัตรสาขานวดไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

ดร กัลยาณี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมอบวุฒิบัตรสาขานวดไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงนศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยนางทัศนีย ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสาวณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้า กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการฝึกอบรมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 – 25 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาการฝึก 150 ชั่วโมง (25 วัน) ได้รับงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน สำเร็จการฝึกอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ โดยมี นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมชุณห์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายประวาส เริงมะเริง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายอนุสรณ์ ชาติชูเหลี่ยม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นางสุพิน ศรีเลิศ ตำแหน่งธุรการ ระดับ ส นำผู้เข้าอบรมร่วมพิธีปิดโครงการ
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานได้สร้างทักษะอาชีพด้านนวดไทยให้กับผู้ว่างงาน หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถดูแลและรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ขอให้พัฒนาศักยภาพโดยหาประสบการณ์เพิ่มเติมและระมัดระวังข้อจำกัดของการนวดสำหรับบางโรค เช่น โรคหัวใจ ที่อาจทำให้ช๊อคได้ โรคมะเร็ง ที่ทำให้เชื้อมะเร็งแพร่กระจายตามกระแสเลือด โรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 180 ขึ้นไป เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อช้ำและหายยาก ความดันโลหิตสูง 160 ขึ้นไป ไม่ควรนวด เพราะจะทำให้เส้นเลือดฝอยแตกได้ โรคผิวหนัง เพราะอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ สุภาพสตรีมีครรภ์ฯลฯ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่เห็นความสำคัญของแรงงานนอกระบบ ผู้ที่ว่างงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ให้ได้รับความรู้ วุฒิบัตรที่ได้จากการฝึกอบรม จะเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความสามารถ ขอให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป
***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม