ราชบุรี – จ.ราชบุรีออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.บ้านคา

ราชบุรี – จ.ราชบุรีออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.บ้านคา

ราชบุรี – จ.ราชบุรีออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.บ้านคา

วันที่ 23 ธ.ค.63 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอบ้านคา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดราชบุรีที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยมาให้บริการในลักษณะหมุนเวียนไปตามอำเภอทุกแห่งของจังหวัดราชบุรี เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร อาทิ คลินิกด้านดิน, พืช, ปศุสัตว์, ประมง, ชลประทาน, ข้าว, การทำบัญชีครัวเรือน กฎหมาย สหกรณ์ และให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น ภายในงานมีเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงมารับบริการกว่า 200 คน

สำหรับอำเภอบ้านคามีประชากรประมาณ 25,000 คน มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 600,000 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีพื้นที่เกษตรกรรมรวม 130,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นไร่ สับปะรด, ยางพารา, อ้อยโรงงาน, มันสำปะหลัง, พืชผัก และไม้ผล

////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม