กาญจนบุรี ผู้ว่าฯ ประกาศ อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูง เพิ่มอีก 1 อำเภอ หลังเซียนพนันชายติดโควิด-19 จากบ่อน เมืองจันท์

กาญจนบุรี ผู้ว่าฯ ประกาศ อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูง เพิ่มอีก 1 อำเภอ หลังเซียนพนันชายติดโควิด-19 จากบ่อน เมืองจันท์

กาญจนบุรี ผู้ว่าฯ ประกาศ อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูง เพิ่มอีก 1 อำเภอ หลังเซียนพนันชายติดโควิด-19 จากบ่อน เมืองจันท์ พร้อมสั่งคุมเข้มช่องทางธรรมชาติ 4 อำเภอชายแดน ป้องกันแรงงานลักลอบเข้าเมือง

วันนี้ 3 ธ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ระบุว่า ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรีมีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19 ) จังหวัดกาญจนบุรี นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND – 19) ขยายวงกว้างขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND – 19 ) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเข้มขัน และต่อเนื่อง

จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอยกเลิกคำสั่งประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 22 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับหนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230 / ว 7754 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230 / 7830 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงออกประกาศเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดพื้นที่สถานการณ์ระดับอำเภอ ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ พื้นที่อำเภอไทรโยค และ อำเภอพนมทวน โดยให้อำเภอที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่ฝ้าระวังสูง ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 ให้นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในเขตพื้นที่ ข้อ 3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก,ต)และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก. ทม) เป็นผู้รับผิดชอบระดับตำบล โดยให้มีบูรณาการร่วมกับอำเภอ จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรการแนบท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวัง ทั้ง 11 อำเภอข้างต้น มีมาตรการในการปฏิบัติดังนี้ 1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง 2. จำกัดเวลาเปิด-ปิดดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3. ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4. กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ 5. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ 6. พิจารณาการ work from home ตามความเหมาะสม

2. พื้นที่เฝ้าระวังแนวชายแดน 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอสังขละบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอทองผาภูมิ ให้กำชับและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1. พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสื่องและกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง 2.จำกัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3. ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4. กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่ 5. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ 6. ให้พิจารณา work from home ตามความเหมาะสม

และ 3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่มีผู้ติเชื้อไวรัสโควิด -19 อำเภอละ 1 ราย ประกอบด้วยอำเภอไทรโยค และอำเภอพนมทวน ให้กำชับและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1. พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข

2. จำกัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3. ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4. กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่ 5. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และ 6. ให้มีการ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถ

สำหรับในพื้นที่ติดชายแดนสังขละบุรี ฝั่งเมียนมา พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID–2019 ) ในพื้นที่ กิ่งอำเภอพญาตองซู จ.กอกะเร็ก รัฐกะเหริ่ยง
ทางกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รายงานผลการตรวจพบผู้ป่วยในพื้นที่ บ.พญาตองซู เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 1 รักษาตัวอยู่ รพ.เมาละแหม่ง รายที่ 2 รักษาตัวอยู่ รพ.พญาตองซู ปัจจุบันหน่วยสาธารณสุขกิ่งอำเภอพญาตองซูได้กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวน 36 คน โดยได้นำผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 36 คน ไปกักตัวที่ร.ร.อุดมพญาตองซูฯ ชุมชน 1 กิ่งอำเภอพญาตองซู หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป./
////////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม