เลย-พิษโควิดระบาดต่อเนื่อง สถานศึกษาทยอยปิดและเรียนทางออนไลน์

เลย-พิษโควิดระบาดต่อเนื่อง สถานศึกษาทยอยปิดและเรียนทางออนไลน์

เลย-พิษโควิดระบาดต่อเนื่อง สถานศึกษาทยอยปิดและเรียนทางออนไลน์
อ.เมืองเลย จ.เลย สถานศึกษากว่า 30 แห่ง ได้ทยอยปิดการเรียนการสอน และให้เรียนทางระบบออนไลน์แทน
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในระลอกสองของประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการศึกษา สถานศึกษาต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและเลือกใช้ใช้วิธีใช้รูปแบบที่เหมาะสมและตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสถานศึกษาทั้ง 14 อำเภอ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. 448 แห่ง สังกัด สพม. 19 รวม 31 แห่ง, การศึกษาพิเศษ 2 แห่ง, กรมอาชีวศึกษา 7 แห่ง กศน.14 แห่ง การศึกษาของภาคเอกชน 29 แห่ง และ สังกัด อพท. 26 แห่ง รวมทั้งจังหวัดเลย 557 แห่ง ด้วยกัน ซึ่ง ณ วันนี้ สถานศึกษาต่างๆได้ทยอยปิดไปแล้วกว่า 20 แห่ง

นโยบายเกี่ยวกับการปิดโรงเรียนช่วงโควิดของทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเรา คือให้สถานศึกษาทุกแห่งพิจารณาถึงความรุนแรงของแต่ละพื้นที่หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดให้หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดสถานศึกษาได้ไม่เกินเจ็ดวัน หากเกินอำนาจให้เสนอผู้มีอำนาจตามลำดับ ตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา และการเปิดปิดสถานศึกษา(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558 ครับ ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2564 ด้วย ส่วนการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด ให้โรงเรียนพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวทางไว้โดยพิจารณาปรับใช้ตามสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษาครับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ว่าเป็นอำนาจของสถานศึกษา นั้น ๆ ด้วยเหตุพิเศษภัยพิบัติผู้โดย ผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษา คือ หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกิน 7 วัน, ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เกิน 15 วัน เลขาธิการ สนง.การประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ไม่เกิน 30 วัน และรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการหรือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เมื่อสั่งปิดแล้วสถานศึกษาฯ จะต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิด ด้วย ซึ่งมี 5 รูปแบบสถานศึกษาจะเลือกใช้รูปแบบใดมาใช้กับสถานศึกษาของตน
——————-///——————


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม