เชียงรายจัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid 2019 เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจแก่ประชาชน

เชียงรายจัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid 2019 เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจแก่ประชาชน

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid 2019 เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจแก่ประชาชน

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid 2019 เพื่อป้องกันแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจและความร่วมมือสำหรับประชาชน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ที่ห้องพญาพิภักษ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อหารือรับทราบสถานการณ์ในการป้องกันแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจและประสานความร่วมมือสำหรับประชาชนในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019

โดยการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วโลก ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 88 ล้านราย มีผู้เสียชีวิต 2.1% จากนั้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับทราบ case ที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทราบด้วย ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ ให้เตรียมจัดหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม กำหนดไว้ที่ รพ.แม่ลาว และศูนย์ประชุม GMS

ต่อจากนั้น สำนักงานจังหวัดเชียงรายแจ้งข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในมาตรการต่าง ๆ ทั้งการเตรียมการทุกพื้นที่ มาตรการสำหรับเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง การปิดสถานที่เสี่ยง การคัดกรองบุคคล การจัดตั้งด่านตรวจในเส้นหลัก เส้นรอง ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการเดินทางข้ามเขต ตรวจคัดกรองตามมาตรการข้ามจังหวัดควบคุมสูงสุด 5 ข้อ กรณีเฝ้าระวังสูงตรวจวัดอุณหภูมิ up date เว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เรื่องการขยายเวลาการประกาศ พรก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยให้ขยายออกไปในระหว่าง 16 ม.ค.-28 ก.พ.2564 และการประกาศให้ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศขยายเวลาบังคับใช้ด้วย รวมถึงแจ้งจำนวนคนข้ามด่านแม่สายเข้ามาในวันนี้ มีจำนวน 2 ราย ส่วนในวันจันทร์จะมีจำนวน 5 ราย

ต่อจากนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายแจ้งจำนวนแรงงานต่างด้าว และการเปิดแจ้งรับขึ้นทะเบียนบุคคลต่างด้าวด้วยระบบ on line ทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง แล้วจัดทำทะเบียนประวัติส่งให้กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ก่อน 29 ธ.ค.63 จึงต้องให้ป้องกันการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ และให้ฝ่ายปกครองแจ้งให้นายอำเภอกวดขันทางช่องทางธรรมชาติและด่าน และให้ ปชส.ผ่านสื่อทุกชนิดให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้ทราบซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

สำหรับ การตรวจสุขภาพแรงงานและบุคคลต่างด้าว ต้องมีมาตรการทางสาธารณสุข หากไม่ทันตามกำหนดให้เสนอขอขยายเวลาตรวจสุขภาพกับส่วนกลางพิจารณาด้วย กับทั้งให้เตรียม รพ.สนาม ที่ GMS ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย

ส่วนการแบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ในการเข้าออกนอกพื้นที่ ประกาศฉบับที่ 17 พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด โดยให้กรอกแบบแจ้งข้อมูลต้นทาง โดยกำชับให้รายงานข้อมูลตามแบบ แล้วส่งรายงานข้อมูลตามห้วงเวลาด้วย ในประเด็นการจัดตั้ง อสต.ให้ป้องกันจังหวัดไปหารือกับ กอ.รมน.เสนอโครงการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต.ด้วย

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม