สุโขทัย วราวุธ มอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำเป็นของขวัญวันปีใหม่ชาวสุโขทัย

สุโขทัย วราวุธ มอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำเป็นของขวัญวันปีใหม่ชาวสุโขทัย

สุโขทัย วราวุธ มอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำเป็นของขวัญวันปีใหม่ชาวสุโขทัย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ในเขตพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งมาโดยตลอด ศักยภาพในการเก็บกักน้ำทั้งโครงการฯประมาณ 6.758 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 2 อ่าง คืออ่างบนและอ่างล่าง อ่างบนมีความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง ความจุเก็บกัก 1.133 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักได้รวม 4.077 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำในอ่าง ร้อยละ 60.328 คงเหลือรับได้อีก ร้อยละ 39.671
อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน และตำบลใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 3,500 ไร่ อีกทั้งอย่างเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยชะลอน้ำลดการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำต้นทุนในการใช้อุปโภค บริโภค และใช้เพื่อทำเกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งนี้ ช่วยสร้างงานชุมชนและลดการอพยพการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง
หลังจากที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้น้ำของเกษตรกร นายวราวุธ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของประเทศ


ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม