เลย-อัญเชิญผ้าห่มพระราชทานมอบราษฎรอ.หนองหินและอ.ภูหลวง

เลย-อัญเชิญผ้าห่มพระราชทานมอบราษฎรอ.หนองหินและอ.ภูหลวง

เลย-อัญเชิญผ้าห่มพระราชทานมอบราษฎรอ.หนองหินและอ.ภูหลวง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ม.ค.2564 ที่หอประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนี่ยมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการ มูลนิธิราชประข”นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย มี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนผู้ประสบ ภัยหนาว
นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอหนองหิน กล่าวว่า ผลกระทบจกอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยกไร้ จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำบี พ.ศ.2564 พบว่ายังมีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนกว่า 6,285 คน แยกเป็น ผู้สูงอายุ 3,556 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 51 คน ผู้พิการ 1,181 คน ผู้มีรายได้น้อย 408 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 1,089 คน
ทั้งนี้ อำเภอหนองหิน เริ่มประสบภัย หนาวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 1.โครงการ “ไทยเบฟ..รวมน้ำใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 พ.ศ.2563 จำนวน 800 ผืน 2.มูลนิธิป้อเต็กตั้งร่วมกับมูลนิสว่างคีรีธรรม มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคจำนวน 500 ชุด จังหวัดเลย ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3,000 ชุด

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.วันเดียวกัร ที่ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้แทน ประธานกรรมการมูลนิธี ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย มี นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอภูหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอภูหลวง กล่าวว่า ผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเลยวังไสย์ สถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอภูหลวง ซึ่งได้รับเนื่องจาก สภาพพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าตำบลอื่น
ทั้งนี้จกการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่ายังมีประชาชน
ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่อำเภอภูหลวงเป็นจำนวนกว่า 5,828 คน แยกเป็น
ผู้สูงอายุ 1,950 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 245 คน ผู้พิการทุพลภาพ 548 คน ผู้มีรายได้น้อย
2,685 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 400 คน ในการนี้ อำเภอภูหลวงได้รับมอบผ้าห่ม
พระราชทาน จำนวน 200 ผืน ประชาชนชาวอำเภอภูหลวง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราสงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจกอากาศหนาวเย็น และทรงพระ กรุณาพระราชทานผ้าห่มกันหนาว มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ ประชาชนชาวอำเภอภูหลวง ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็น พลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันดำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม