เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยแถลงการณ์ เนื่องในวาระวันครู 16 มกราคม 2564

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยแถลงการณ์ เนื่องในวาระวันครู 16 มกราคม 2564

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยแถลงการณ์ เนื่องในวาระวันครู 16 มกราคม 2564

นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู และเนื่องในวาระครบรอบงานวันครูปีที่ 65 “สานสืบอุดมการณ์สภาครู สภาของครู โดยครู เพื่อครูและศิษย์ทุกคน”ซึ่งในภาวะการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) สู่รูปแบบงานวันครู New Normal สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ขอส่งความรัก เคารพ ความปรารถนาดีมายังพี่น้องผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ ในรอบปีที่ผ่านมา ส.ค.ท. โดยองค์กรครู 4 ภูมิภาค ได้เกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาที่จะส่งผลต่อวิชาชีพครูและการศึกษาชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งวิชาชีพครู วิชาชีพชั้นสูง ด้วยหลักคิดปฏิรูปการศึกษาพัฒนาชาติ 1.ปฏิรูปการศึกษาตอบโจทย์พัฒนาชาติ (ด้วยระบบคุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย) ๒.พัฒนาวิชาชีพครู ๓.ดูแลคุณภาพผู้เรียน ความสงบสุขของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เน้นหลักกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนเรียกร้อง1) ให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นกฎหมายทับซ้อนการบริหารงานบุคคล จนงานเสียหาย ล่าช้ามาเฟีย 2) ให้ยกเลิกและแก้ไขร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ …..(ฉบับ กอปส.) ทำลายวิชาชีพครู และการศึกษาชาติ ขาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย 3) ให้ยุติการยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อันเป็นองคาพยพ “บ ว ร” สันติสุขของชาติ 4) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ วัดประเมินผล ตามศักยภาพของผู้เรียน สร้างคนในสังคมให้พึ่งพาตนเอง ครอบครัวและวิถีชุมชน
นายวิสัย กล่าวต่อไปว่า วันครูปีนี้ ทาง ส.ค.ท.ได้กำหนดกิจกรรมดังนี้ 1.แถลงการณ์ เนื่องในวาระวันครู 16 มกราคม 2564 โดย ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธาน ส.ค.ท. 2.องค์กรครู 4 ภูมิภาคทำหนังสือเสนอสภาพปัญหาความต้องการถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด 3.สาร ถึงพี่น้องครู ได้ผนึกแสดงพลังความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 4.วารสารสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องครูทั่วประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายการศึกษาที่ฉุดรั้งการเจริญเติบโตของพลเมืองในชาติ 5.กิจกรรมโครงการ ส.ค.ท.สัญจร ๔ ภูมิภาค เพื่อติดอาวุธทางความคิดกับพี่น้องครูทุกจังหวัด นายวิสัย เขตสกุล กล่าวในที่สุด
ท้ายนี้ขออำนาจบุญบารมีครูบูรพาจารย์ที่ร่วมกันสั่งสมทั้งชาติตลอดมา จงดลนำพาให้ประชาครูไทยพร้อมครอบครัวประสพสุข รอดพ้นปราศจากทุกข์ภัยร้าย (Covid-19) มีชีวิตรุ่งเรืองนำพาการศึกษาชาติให้เจริญสืบไป

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม