อำเภอเมืองอุตรดิตถ์การประชุม วางแผนดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม ( Top model)

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์การประชุม วางแผนดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม ( Top model)

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์การประชุม วางแผนดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม ( Top model)
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการประชุม วางแผนดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม ( Top model)
โดย นายสมศักดิ์ มีอ่วม สาธาณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวหยก ฟ้าหยก เพ็งเลีย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับคปสอเมืองอุตรดิตถ์ โดยจัดเป็น 2 รุ่น เป้าหมาย 102 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน และการบูรณาการแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพจิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการ Top model


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม