สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์​ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์​ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์​ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
เมื่อ​วลา​ 10.00​ น.ของวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น​ 3​สำนักงานพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ งบดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกส.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 181,250.- บาท นั้น


ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ (อกส.จ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งได้มีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม