เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการฝึกอบรม เกษตรธรรมชาติ MOA ณ กศน. อำเภอท่าปลา

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการฝึกอบรม เกษตรธรรมชาติ MOA ณ กศน. อำเภอท่าปลา

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการฝึกอบรม
เกษตรธรรมชาติ MOA ณ กศน. อำเภอท่าปลา
ที่กศน. อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 ร่วมในโครงการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ MOA (คือ การเพาะปลูกโดยเลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยผ่านการสังเกตที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย หรือการไม่ใช้ยาฆ่าแมลง) จัดโดย กศน.อำเภอท่าปลา ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เขื่อนสิริกิติ์มีโครงการ ร่วมกับ กศน. อำเภอท่าปลา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าปลาได้ใช้เมล็ดพันธุ์ผักที่ปลอดสารเคมีและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ในการขยายพันธุ์ต่อได้ รวมถึงสามารถต่อยอดเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ของอำเภอท่าปลาได้
และในวันที่ 28 มกราคม 2564 เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการเดินทางรับ-ส่งผู้เข้าร่วมอบรมดูงานในพื้นที่จริง ณ ศฝช. อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมฯ นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองต่อไป


ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม