ตาก-กศน.อำเภอแม่สอดประชุมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด

ตาก-กศน.อำเภอแม่สอดประชุมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด

ตาก-กศน.อำเภอแม่สอดประชุมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายดิฐชัย ฉันติกุล ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอแม่สอด
เป็นประธาน เปิดการประชุมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด วาระการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 เสนอขอความ เห็น ชอบแผนการปฏิบัติการประจําปี 2564 แนะนำ บุคลากรกศนที่มาปฏิบัติราชการใหม่
ได้แก่นางสาวนุจรินทร์ อินทนนท์ ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ แนวทางการจัดกิจกรรมกศน. 2564 แนวทางการป้องกันสำหรับ สถานศึกษาในการป้องกันระบาดของโควิด-19
โดย.มี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สอด พร้อมทั้ง บุคลากรทางการศึกษากศนอำเภอแม่สอดและครู การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่สอด และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่สอด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ.ห้องประชุม กศน อำเภอแม่สอด(ชั้น2) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม