ตาก. นายอำเภอพบพระ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ตาก. นายอำเภอพบพระ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ตาก. นายอำเภอพบพระ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ.หอประชุมอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
แนะนำข้าราชการมาใหม่
นายอนันต์ เลิศแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพบพระ ย้ายมาจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหนังสือคำสั่ง
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมประดับเครื่องหมายอินธนู
1 นายวนาชัย รังสิบรรพต ผู้ใหญ่บ้านบ้านรวมไทยพัฒนาที่1 ม.10 ต.รวมไทยพัฒนา
2 นายบรรพต ใจธนาทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.1 ต.รวมไทยพัฒนา
3 นายสรรพสิทธิ์ พิทักษ์ตติวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ม.10 ต.รวมไทยพัฒนา
4 นายพงษ์สวัสดิ์ รังสิบรรพต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10 ต.รวมไทยพัฒนา
5 นายวิวัฒน์ แซ่ว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ม.10 ต.รวมไทยพัฒนา

มอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563
1 รางวัลชนะเลิศในระดับตำบล บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ
2 รางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอ บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ
3 รางวัลชมเชยในระดับจังหวัด บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปี 2563
1 นายชมแดน อภิวงษ์ (อาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น) ตำบลช่องแคบ
2 นางเพชร เมทา (อาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น) ตำบลวาเล่ย์
มอบใบประกาศเกียรติคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอปี 2563 ได้แก่บ้านพบพระเหนือหมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
และการพูดในที่สาธารณะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
จำนวน 3 คน (คนละไม่เกิน 10 นาที)

เรื่อง กำชับ เข้มงวดกวดขันการเล่นการพนันในพื้นที่ (นำเสนอโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง)
จังหวัดตากได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง โดยมีข้อราชการสำคัญเน้นย้ำการปฏิบัติสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอ พิจารณาดำเนินการมาตรการป้องกัน การลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ เน้นย้ำนำเรื่องการกวดขันมิให้มีการลักลอบการเล่น การพนันในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ห้ามเผาเด็ดขาตในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร
หากผู้ใดฝืนผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือผาบำา จะมีความผิดตามกฎหมาย

จังหวัดตากประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาทั้งช่วงก่อนถึง 28 กพ./-ช่วงห้ามเผาเด็ดขาด(1 มี.ค.-30 เม.ย.)/-ช่วงหลัง1 พ.ค.เป็นต้นไป โดยผู้มีความจำเป็นต้องเผาให้ขออนุญาตกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายอำเภอท้องที่ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการเผา โดยต้องทำแนวกันไฟรอบพื้นและควบคุมการเผาไม่ให้ลุกลาม หากฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นายอำเภอพบพระ ได้เน้นย้ำในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยให้ผู้นำตรวจคนเข้าออกร่วมกับ อสม.ชรบ.ในหมู่บ้าน และรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสวมใส่แมส ให้ความรู้เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิค 19
โดยการประชุมวันนี้มีตัวแทนหมู่บ้านคือกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ละ 1 คน เข้าร่วมประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการมาชี้แจงข้อราชการ การประชุมครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มแข็ง


ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม