บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ อบต.ลำภู

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ อบต.ลำภู ค่อนข้างคึกคัก ภาพรวมวันแรกมีผู้สนใจสมัครฯมากกว่า 30 ราย โดยเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ 11 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. นี้ โดยครั้งนี้นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยมีนายปัญจะ ไชยศร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฯปฎิบัติหน้าที่ประจำหน่วยฯ ในรูปแบบ New Normal มีการคัดกรองเข้มงวด เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายปัญจะ ไชยศร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู กล่าวว่า การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันนี้เป็นวันแรกค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษ มีผู้สมัครฯเดินทางมาสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนมาก โดยบรรยากาศการรับสมัครฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคใดๆ

และคาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ อย่างแน่นอน

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย ที่ผ่านมามีผู้สนใจ สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนมาก กว่า 30 ราย โดนส่วนใหญ่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อต้องการสมัครเป็นคนแรก และได้หมายเลขที่ต้องการในลำดับแรกๆ ขณะที่หน่วยฯ ได้จัดระเบียบการเข้าสมัครฯ ครั้งละ 1 คน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีจำนวน 11 เขตเลือกตั้ง และมีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 18 หน่วยฯ โดยคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 49 และมาตรา 51 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ ดังนี้
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

และเป็นผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา โดยค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2,500 บาท

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related post