ชาวจะนะดีใจโครงการ”เมืองต้นแบบ”เดินหน้า

ชาวจะนะดีใจโครงการ”เมืองต้นแบบ”เดินหน้า

ตามที่ ครม,ได้มีมติเห็นชอบโครงการ”เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และมีมติขยายผลสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลาในชื่อ”เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 7 พ,ค.2562  เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.ดังกล่าว บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  จำกัด ( มหาชน,) จึงมีแผนในการจัดตั้ง เมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จ.สงขลา โดยภายในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทมีแผนในการพัฒนาโครงการจำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1 ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ และท่าเทียนเรือน้ำลึก ที่พีไอ สงขลา  2  โครงการท่าเทียนเรือก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอ สงขลา 3 โครงการโรงไฟฟ้า ทีพีไอ สงขลา  และ 4 สวนอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ในระยะที่ 1

แต่เนื่องจาก โครงการสวนอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา ระยะที่ 1 และโครงการโรงไฟฟ้า ทีพีไอ สงขลา  เข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลประเมินสิ่งแวดล้อม (EIA )ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561  สำหรับโครงการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์และท่าเทียบเรือน้ำลึก ทีพีไอ สงขลา และโครงการท่าเทียบเรือก๊าซธรรมชาติเหลวและน้ำมันสำเร็จรูป ทีพีไอ  เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน (EHIA )ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561  ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามประกาศสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ผส) ดังนั้นบริษัทจึงได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานดังกล่าว

ซึ่ง น.ส.นวรัตน์ เกี้ยวมาส ผช.ผอ. สายการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ”โควิด 19 “ การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ จึงต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีมาตรฐาน ป้องกันโรคติดต่อที่เคร่งครัด โดยได้กำหนดรูปแบบการประชุมของโครงการฯ ในรูปแบบประชุมกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 คน ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ( VDO Conference) เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ และเป็นไปตามคำสั่งของจังหวัดสงขลา ดังมีรายละเอียดของการประชุมดังนี้

เวทีที่ 1 วันที่ 13 ถึง 14 ธ.ค. 2564  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด และประชาชนในพื้นที่  เวทีที่ 2 วันที่ 15 ถึง 16 ธ.ค. 2564   ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เวที 3  วันที่ 20 ถึง 21 ธ.ค. 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม  อ.จะนะ จ.สงขลา  สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เวทีที่ 4 วันที่ 22 ถึง 23 ธ.ค. 2564 ณ เทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา สำหรับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ส่งจดหมายให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว

Related post