อ.รัตนบุรีเร่งตรวจสอบความเสียหาย พร้อมเยียวยาด้านประมง หลังน้ำท่วม

สุรินทร์-อำเภอรัตนบุรี เร่งตรวจสอบความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรด้านประมง จากผลกระทบแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดเผยว่า นายกฤติศักดิ์ อันภักดี ประมงอำเภอรัตนบุรี ได้เข้าติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ โดยเดินทางเข้าสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำหลากท่วมขังตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี หลังจาก พายุฝนตกเป็นเหตุให้น้ำหลากท่วมขังในพื้นที่ ได้เริ่มคลี่คลายลง พร้อมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน (อ.ช.ภ.ม.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ก.ช.ภ.อ.รัตนบุรี เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายด้านพืชผลการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และ รวบรวมหลักฐานการแจ้งความเสียหาย ที่มีผู้นำท้องที่ หรือ ผู้นำท้องถิ่นรับรองความเสียหาย นำเสนอต่อ ก.ช.ภ.ต. และ ตรวจสอบคำนวนมูลค่าความช่วยเหลือ เพื่อนำเสนอต่อ ก.ช.ภ.อ.รัตนบุรี ซึ่งมีนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562 และ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2564 ต่อไป

รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และ ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอุณภูมิสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพน้ำ เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ความขุ่นใสของน้ำ ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน ได้รับเชื้อโรคง่าย และตายได้ จึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น.

 

ภาพ-ข่าว สุรเดช เหลาคำ

Related post